شامپو مخصوص موهای چرب سریتا

شامپو مخصوص موهای چرب سریتا

تنظیم فعالیت غدد سباسه و کنترل سبوم و پاکسازی پوست و مو سر از چربی اضافه

افزایش خونرسانی و پیشگیری از ریزش مو ها

کنترل ریزش موی سر با مهارت پراکسیداسیون چربی

جلوگیری از رشد قارچ های مضر و مهار خارش حاصل از چربی اضافه