سوپر تن : گارنی

سوپر تن : گارنی

محصول حرفه ای برنزاسیون با آفتاب که این پک شامل دو محصول مکمل هم بوده و شامل یک محلول ( SOLUTION ) و دیگری روغن برنز ( oil ) می باشد . نقش محلول در این پک به عنوان کاتالیزور ( تسریع کننده فرآیند برنزاسیون ) می باشد و باعث میگردد با یک بار حمام آفتاب رنگ پوست چهار پرده تیره تر از روغن های معمولی شود .