آر اف

آر اف

پوست ۳ لایه دارد انجام آر اف روی لایه دوم و سوم پوست اثر دارد.

آر اف امواج رادیویی گرمای عمقی در پوست ایجاد می کند و کلاژن سازی را فعال می کند.

انواع آراف:

دو نوع آر اف سوزنی و مسطح داریم

نوع اول هزینه بالاتری دارد چون سوزن مخصوص خودتان را خریداری می کنید و روی دستگاه نصب می شود ۳ جلسه انجام می شود
نوع دوم مسطح است که درد ندارد هزینه کمتری دارد و بعداز ۸ تا ۱۰ جلسه پوست را لیفت می کند